.
سه شنبه 2 آبان 1396.
امروز :

اشتراک گذاری کمتر بین کاربران

تعداد به اشتراک گذاری پائین بین کاربران در سرویسهای حجمی یکی از مزایایی است که به کاربران خود هدیه داده ایم

شما می توانید چندین برابر از سرعت اسمی خود از اینترنت استفاده نمائید

با مراجعه به سایتهای تست دانلود به این موضوع پی خواهید برد