.
سه شنبه 2 آبان 1396.
امروز :

مرکز شهدای هفت تير تهران (تحت پوشش می باشد)

 

لیست پیش شماره های تلفن در این مرکز مخابراتی عبارتند از :

8832-8831-8830-8882-8838-8884-8881-8834-8820-8849-8886-8859-8814