.
سه شنبه 2 آبان 1396.
امروز :

مرکز شهيد رجايی تهران (تحت پوشش می باشد)

 

لیست پیش شماره های تلفن در این مرکز مخابراتی عبارتند از :

8890-8889-8880-8893-8892-8891-8895-8894-8822-8849-8838