.
سه شنبه 2 آبان 1396.
امروز :

مرکز شهيد نصرالهی تهران (تحت پوشش می باشد)

 

لیست پیش شماره های تلفن در این مرکز مخابراتی عبارتند از :

8825-8824-8823-8828-8827-8826-8838-8848